Yüksek Lisans Ders Açıklamaları

SCED 510Fen Bilgisi Eğitiminin Toplumsal Boyutu
Credit:
3
Bilgi patlamasının olası etkileri ; gerekli olan bilgiyi toparlamaya yönelik program geliştirme; fen ve matematik eğitimi ekonomisi; bilim okuryazarlığı ve herkes için bilim; günlük yaşamda ve yakın çevremizde kullanılan bilim ve teknoloji; herkese (vatandaşa) yönelik ekonomik temel fen programları.
SCED 511Fen Öğretimi İçin Öğretim Bilimi
Credit:
3
Bilimlerde kuramların doğası; öğretim kuramı gereksiniminden yola çıkarak, kuram için gerekli kriterlerin saptanması; gelişimsel, işlevsel ve bilişsel öğretim kuramlarının felsefi temelleri ve fen eğitimindeki uygulamaları; fen ve matematik kavramlarını geliştirmede özel yöntemler, orta öğretim düzeyinde alan-bağımlı ve genel problem çözme becerileri; eğitim araç ve gereç modüllerinin geliştirilmesi.
SCED 522Fen Eğitimine Uluslararası Yaklaşımlar
Credit:
3
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde ortaöğretim fen programlarının eleştirel taraması; toplumsal değişimlerin genelde eğitim, özelde fen eğitimi üzerindeki etkilerinin irdelenmesi; geniş bir kültürel yelpazede, Avrupa Birliği, Kuzey Amerika, Japonya, İsrail, Gana, Hindistan vb. toplumlardaki fen, matematik ve teknoloji programlarının derinlemesine incelenmesi.
SCED 524Bireyselleştirilmiş Fen Eğitimi
Credit:
3
Fen ve matematik alanlarında özel eğitime gereksinim duyan öğrencilerin yönlendirilmesi; duygusal boyutta fen ve matematik başarısızlığı ile baş etme; özel ilgisi olan öğrenciler için öğrenme ortamının zenginleştirilmesi; yaratıcılığı geliştirip başarıyı arttırıcı bire-bir öğretim için görsel-işitsel öğretim yazılımı geliştirme; tek denek sınama ve vaka araştırmaları.
SCED 531Fen Eğitiminde Dünya Gündemi
Credit:
3
Fen programlarının her dünya vatandaşı için evrensel çerçevesi; fen eğitimi programlarındaki en son gelişmeler; UNESCO, ICASE, IOSTE, WOCATE gibi öncü kuruluşlarca yürütülen proje ve yenilikler.
SCED 532 Bilgi Toplumunda Fen Eğitimi
Credit:
3
Denetimli Nükleer füzyon, yerçekimi kontrolü, gezegenlere insanlı çıkış, üstün nitelikli malzeme, iklim konrolü ışınımlı taşıma, üç boyutlu etkileşimli TV, otomatik bilgi değişimi, yapay görme işitme, organik bilgisayar, zekanın yapay arttırımı gibi yeni ve olası teknik buluşları dikkate alarak yaratıcı program geliştirme.
SCED 540Fen Eğitiminde Bilişsel Süreç Becerilerinin Geliştirilmesi
Credit:
3
Düşünsel yetilerin içerik çözümlemesi; zihin ve beyin; öğrenmenin biyolojik temelleri ve bireysel farklılıklar; çeşitli düşünme tarz ve becerilerini geliştirmeye yönelik yöntem ve süreçlerin tasarımı.
SCED 541Fen Eğitimine Özgü Yapıların Ölçümü
Credit:
3
Fen eğitimine özgü yetenek, bilgi tutum ve zihinsel becerilerin ölçülmesi; fen derslerinde ilgi, başarı ve yaratıcılığı ölçmeye yönelik ölçek geliştirme, konum-bağımlı ve kriter-bağımlı değerlendirme yöntemleri; çok basamaklı değerlendirme.
SCED 544 Fen Eğitiminde Program Geliştirme
Credit:
3
Eğitimde ihtiyaç belirleme; program parametre ve kısıtlamalarının saptanması; fen eğtiminde yöntem, donanım, çalışma alanları, personel, zaman ve maliyet tasarımı.
SCED 551 Fen Eğitiminde Ortam ve Yöntemler
Credit:
3
Algılama ve iletişim; öğrenmede davranışçı ve bilişsel yaklaşımlar; öğretim donanımlarında açıklayıcı; bulgulayıcı ve araştırmacı stratejiler; etkileşimci öğrenme ortamları; bilgisayar-insan etkileşimi; uzaktan eğitim; çoğul ve etkin ortam; beceri geliştirmede kurgu donanım kullanımı; sanal gerçeklik ve siberuzay; görsel-işitsel öğrenme kaynaklarının tasarımı ve geliştirilmesi.
SCED 551 Fen Eğitiminde Ortam ve Yöntemler
Credit:
3
Algılama ve iletişim; öğrenmede davranışçı ve bilişsel yaklaşımlar; öğretim donanımlarında açıklayıcı; bulgulayıcı ve araştırmacı stratejiler; etkileşimci öğrenme ortamları; bilgisayar-insan etkileşimi; uzaktan eğitim; çoğul ve etkin ortam; beceri geliştirmede kurgu donanım kullanımı; sanal gerçeklik ve siberuzay; görsel-işitsel öğrenme kaynaklarının tasarımı ve geliştirilmesi.
SCED 552 Fen Öğretim Yazılımlarının Geçerlenmesi ve Uygulanması
Credit:
3
Fen programlarını oluşturan bileşenlerin felsefesi (değer, varlık, bilgi felsefesi), psikolojik (bilişsel, duyuşsal), sosyolojik (nomotetik ve idiyosinkratik) ve ekonomik açılardan irdelenmesi; yenilikleri onaylama; öğretmen yetiştirme, program değişiklikleri için ortam hazırlama; programları sonuçlandırma.
SCED 570Fen/Matematik Egitiminde Arastirma
Credit:
3
Deneysel, korelasyona dayalı ve "ex-post facto" tasarımlar, vaka incelemeleri, taramalar, veri araçlarının geliştirilmesi; verilerin analizinde parametrik ve non-parametrik tekniklerin kullanılması; sonuçların yorumlanması ve rapor yazma.
SCED 571 Deneysel Araştırmada Sayısal Yöntemler
Credit:
3
Klasik test kuramının eleştirel açıdan irdelenmesi; geçerlilik ve güvenilirliğin ölçülmesi; deneysel ve yarı-deneysel araştırma desenleri; parametreli, parametresiz tekniklerle istatistiksel çıkarım; ANOVA, ANCOVA, MANOVA ve faktör analizi tekniklerinin bilgisayar uygulamaları.
SCED 572 Fen ve Matematik Egitiminde Guncel Arastirma Okumalari
Credit:
3
Öğrencilerin fen ve matematik eğitimindeki araştırma konuları ile ilgili güncel makaleleri ilgili dergilerden seçmesi; bu araştırmaların okunması ve tartışılması; alan yazın raporu yazılması ve sunumu.
SCED 574Fen ve Matematik Egitiminde Test Gelistirme
Credit:
3
Değişebilir ve değişemez öğrenci karakterlerinin, fen ve matematik eğitiminde öğretmen yeterliğinin işlemsel tanımı; eğitim sistemlerinin yapısal ve dinamik özelliklerinin temel tanımı, çeşitli ögelerin seçilimi, geliştirilmesi ve nitel yöntemler kullanılarak analizi; ölçüm aracının geçerliğini ve güvenirliğini nicel yöntemler kullanarak ölçme ve geliştirme; verinin, metodun, araştırmacının ve teorinin üçgenlenmesi.
SCED 576Fen ve Matematik Egitiminde Nitel Arastirma Tasarımlari
Credit:
3
Fen ve matematik eğitimi için nitel araştırma dizaynını okuma ve tartışma; iyi bir nitel araştırmanın kriterlerini analiz etme; metot ve amaç açısından seçilen araştırmanın dizaynını karşılaştırma; farklı nitel tasarımlar kullanılarak incelenen çalışma için kritik yazma ve sunma.
SCED 579Yüksek Lisans Semineri
Credit:
0
Öğretim üyeleri, lisansüstü öğrencileri ve endüstri, kamu sektörü, iş dünyası ve akademik çevrelerden çağrılı konuşmacıların vereceği seminerler yoluyla fen eğitimcilerinin bakış açılarının genişletilmesi ve ilgi alanlarındaki konularda bilinçlendirilmesi.
SCED 690 Fen Bilimleri Eğitimi Yüksek Lisans Tezi
Credit:
-