Ders Açıklamaları

----Çevre ve Bilim Seçmeli
Credit:
3
SCED 103Fen ve Matematik Eğitiminin Tanımı
Credit:
1
Fen ve matematiğin doğası, birbirleri ile ilişkisi. Fen ve matematik eğitiminde önemli akımlar ve standartlar.
SCED 120Matematik ve Fen Eğitimine Akademik Hazırlık
Credit:
3
Akademik hayatı, üniversite ve bölümün kaynaklarını tanıma; ilgili matematik ve fen eğitim literatürünün taranması; veriye dayalı raporlama için akademik yazım kuralları; atıf kurallarına uygun alıntı yapma ve kaynak yazma.
SCED 240Bilim, Teknoloji ve Toplum
Credit:
3
Bilimsel bilgi ve bilimsel toplum hakkındaki bakış açıları; teknoloji ve toplum arasındaki karşılıklı ilişkiler; bilim, teknoloji ve toplumla ilgili güncel konular.
SCED 282Matematik ve Fende Öğretim İlke ve Yöntemleri
Credit:
3
Matematik ve fende öğrenme kuramları ve öğretim programı geliştirme yaklaşımları, matematik ve fen eğitimi tarihine genel bakış, matematik ve fen eğitiminde öğretim planlamasında kavram, ilke, yöntem ve teknikler.
Prerequisite:
ED 211
SCED 301Vardamlı İstatistik I
Credit:
4
Eğitim bağlamında veri işleme; betimsel istatistiklerin analizi ve raporlanması; normal dağılım, standart puanlar ve hipotez test etme kavramları; çift serili ve sıralamalı korelasyonlar, çoklu regresyon, t-testi, ANOVA; istatistiksel yazılım kullanılarak yapılan uygulamalar.
SCED 302Vardamlı İstatistik II
Credit:
4
Eğitimde deneysel araştırma, regresyon analizi, bir ve çift değişkenli varyans analizi, grup karşılaştırmalarında kullanılan parametrik olmayan anlam testleri.
SCED 320Fen Bilimlerinde Öğretim Yöntemleri I
Credit:
4
Fen bilimlerinin doğası; bilimsel okuryazarlık; fen eğitiminde öğrenme ve öğretmeye kuramsal ve kavramsal yaklaşımlar; fen eğitimine özel yöntem, strateji, teknik ve kurallar; ders planı geliştirme ve eleştirel inceleme.
SCED 321Fen/Matematik Öğretimi: Bilişsel Boyutlar
Credit:
3
Fen öğreniminde kavram gelişimi ve yanlış kavramsallaştırmaların önlenmesi. Mantıksal düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme süreçleri.
Prerequisite:
Giriş düzeyinde fen bilgisi
SCED 322Fen/Matematik Öğrenimi: Duyusal Boyutlar
Credit:
3
Fen ve matematik konularının öğretiminde: motivasyon ve ilgi alanları, psikolojik faktörler; fene karşı bireysel farklılıklar sergileyen öğrencilerin eğitimi.
SCED 324Fen/Matematik Öğreniminde Beyin Araştırma Doğurguları
Credit:
3
Güncel beyin araştırmalarının gözden geçirilmesi; daha önceki araştırmacıların geliştirdiği doğurguların tartışılması; araştırma bulgularının eğitim uygulamaları ile ilişkilendirilmesi ve fen öğrenimi için doğurguların ortaya çıkarılması.
SCED 330Düşünme Sürecinin Öğretimi
Credit:
3
Bilimsel düşünce, mantık yürütme ve problem çözme süreçlerine yönelik kuramsal yaklaşımlar eğitimde uygulanan düşünce süreci programlarının taranması ve uygulama çalışmaları.
SCED 341Fen Programlarında Dünya Sorunları
Credit:
3
Çevre kirliliği, nükleer enerji, enerji krizleri, doğal kaynakların yanlış kullanımı gibi evrensel sorunların etkileri ve bunların fen programına getirdikleri
SCED 348Toplum Hizmeti
Credit:
2
Topluma hizmet için proje tasarlama, geliştirme ve uygulama.
SCED 350Orta Öğretim Fen Laboratuvar Uygulamaları I
Credit:
4
Orta öğretim fen programlarına yönelik deneylerin geliştirilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi.
SCED 351Fen Eğitiminde Laboratuvar Uygulamaları
Credit:
3
Çeşitli laboratuvar derslerinin tasarlanması ve uygulanması; bilimsel süreç, iletişim becerileri ve analitik düşünmenin öğretilmesi; bilimsel kavramsallaştırma öğretimi.
Prerequisite:
ED 211
SCED 352Ortaöğretim için Cebir
Credit:
4
Gerçel sayılar, karmaşık sayılar, denklemler; fonksiyonlar (doğrusal, polinom, üstel, rasyonel ve trigonometrik fonksiyonlar).
SCED 354Olasılık ve İstatistiğin Öğretilmesi
Credit:
3
Temel olasılık kavramları; İstatistiğe giriş: betimleyici istatistik, korelasyon ve regresyon, tahmin yürütme ve denence testleri, dağılıma bağlı olmayan istatistik; olasılık ve veri çözümlemesinde öğretim yöntemleri.
SCED 360Orta Öğretim Fen Laboratuvar Uygulamaları II
Credit:
4
Ortaöğretim fizik ve kimya müfredatları ile uyumlu fen deneylerinin geliştirmesi ve uygulaması.
SCED 362Geometri Öğretimi
Credit:
3
Geometrik düşünme kuramları; Öklid geometrisinin temel kavramları ve aksiyomatik yapısının, inşa ve ispat aracılığı ile öğretimi: Nokta, doğru, düzlem, açı, eşlik, benzerlik, dönüşümler, çokgenler, çemberler, cisimler, alan ve hacim.
SCED 364Orta Öğretim için Analiz Öncesi Kavramların Temel Fikirleri
Credit:
3
Değişkenin, katsayının ve sabitin tanımı, oran-orantı ve eğim, ilişkili değişimde fonksiyon kavramı, diziler, limit, diziler ve fonksiyonların limitleri, süreklilik, türev, integral, ve sonsuz seriler.
SCED 370Matematik ve Fen Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme
Credit:
3
Matematik ve fen eğitiminde ölçme ve değerlendirme yöntemleri; değerlendirme araçlarında güvenirlik, geçerlik ve pratiklik; üst düzey düşünme becerilerini ölçen testler geliştirme; öğrenci performansının notlandırılması; madde analizi; ulusal ve uluslararası değerlendirmelerin analizi ve tartışılması.
Prerequisite:
Öğretim Üyesi Onayı
SCED 371Matematik Öğretim Yöntemleri
Credit:
3
Matematiğin doğası; matematik öğrenme kuramlarına genel bakış; öğrencilerin okul matematiğinin temel kavramlarını anlamalarının gelişiminin incelenmesi; matematik öğretim teknik, yöntem ve stratejileri; öğretim analizi, tasarımı ve planlanması.
Prerequisite:
SCED 282 veya ED 282
SCED 372İlköğretimde Matematik Öğretimi
Credit:
3
Matematik alanında genel ve özel öğrenme hedefleri ve öğretme-öğrenme süreçleri. Matematik öğretiminde uygun yöntem ve ortamların kullanımı. Konu alanındaki ders kitaplarının eleştirel bir açıyla incelenmesi. Mikro öğretim uygulamaları ve öğretimin değerlendirilmesi.
SCED 376Eğitimde Veri İşlem Süreçleri
Credit:
4
Okullarda veya diğer ortamlarda toplanan eğitimle ilgili verilerin hesaplanma prosedürleri ve niceliksel analizi. Verilerin düzenlenmesi, sayısal analizi ve yorumlanması.
SCED 390Fene/Matematiğe Yatkın İleri Öğrenciler için Program Zenginleştirme
Credit:
3
Matematik ve fen derslerine özel ilgisi olan öğrenciler için program ve program dışı etkinlikler; üstün yetenekli öğrenciler için zenginleştirilmiş programlar.
SCED 403Fen/Matematik Eğitiminde Güncel Araştırma Taraması
Credit:
4
Deneysel ve yarı-deneysel araştırma desenlerinin tasarımı. Süreli yayınlardaki güncel makalelerin okunması ve tartışılması.
Prerequisite:
Öğretim üyesi onayı
SCED 404Matematik ve Fen Eğitiminde Araştırma Yöntemleri
Credit:
4
Matematik ve fen eğitimi ile ilgili araştırma yöntemlerinin gözden geçirilmesi; bu alanlara odaklanan küçük ölçekli bir araştırmanın planlanması.
SCED 406Matematik ve Fen Eğitiminde Ders Programları
Credit:
3
Matematik ve fen eğitiminde öğretim kuramları ve yöntemleri. Ortaöğretim matematik ve fen programlarında başlıca yönelim ve sorunlar. Ders kitaplarının ve materyallerinin incelenmesi ve değerlendirilmesi.
SCED 408Fen ve Matematik Öğretiminde Ders Kitabı İncelemesi
Credit:
3
Konu alanındaki ders kitaplarının ve öğretim programlarının eleştirel bir bakış açısı ile incelenmesi; kitapların içerik, öğrenci seviyesine uygunluk, format, ilginçlik, anlamlı öğrenmeye ve bilimsel okuryazarlığa katkısı açılarından incelenmesi.
Prerequisite:
Öğretim üyesi onayı
SCED 421Kimyada Öğretim Yöntemleri
Credit:
3
Kimya eğitimi alanında genel ve özel hedefler, kimya öğreniminde uygun yöntem ve ortamların seçilmesi ve uygulanması, kimya eğitiminde yeni eğilim ve gelişmeler, mikro öğretim uygulamaları ve öğretim sürecinin değerlendirilmesi.
SCED 422Kimya Öğretimi Uygulaması
Credit:
4
Okullarda kimya öğretiminin izlenmesi, kaynak, ünitesi ve ders planları hazırlanması; sınıfta veya laboratuarda danışman eşliğinde ders anlatılması.
SCED 424Kimya Eğitiminde Güncel Eğilimler
Credit:
3
SCED 431Ortaöğretimde Matematik Öğretim Yöntemleri
Credit:
4
Ortaöğretim matematik eğitiminin genel ve özel hedefleri, matematik kavramlarının öğretimi için uygun yöntemlerin seçilmesi ve uygulanması; matematik öğretiminde yeni eğilim ve gelişmeler, öğretim ve öğrenme ortamı tasarlama, mikro-öğretim uygulamaları ve öğretim sürecinin değerlendirilmesi.
Prerequisite:
SCED 371 veya SCED 320
SCED 432Matematik Öğretimi Uygulaması
Credit:
4
Okullarda matematik öğretiminin izlenmesi, kaynak, ünitesi ve ders planları hazırlanması; sınıfta veya laboratuarda danışman eşliğinde ders anlatılması.
Prerequisite:
SCED 450; SCED 431 (Matematik Öğretmenliği Programı); PRED 372 or SCED 372 (İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programı)
SCED 441Fizik Öğretim Yöntemleri
Credit:
3
Fizik eğitimi alanında genel ve özel hedefler, fizik öğreniminde uygun yöntem ve ortamların seçilmesi ve uygulanması, fizik eğitiminde yeni eğilim ve gelişmeler, mikro öğretim uygulamaları ve öğretim sürecinin değerlendirilmesi. Önkoşul: Öğretim elemanının onayı.
Prerequisite:
SCED 320
SCED 442Fizik Öğretmenliği Uygulaması
Credit:
3
Okullarda fizik öğretiminin izlenmesi, kaynak, ünite ve ders planları hazırlanması; okul ortamında danışman eşliğinde ders anlatılması.
SCED 446Fizik Eğitiminde Güncel Yaklaşımlar
Credit:
3
Fizik eğitiminde araştırma ve uygulamaya yönelik güncel konuların değişik açılardan incelenmesi ve derinlemesine değerlendirilmesi.
SCED 450Matematik ve Fen Bilimleri Öğretmenliği Uygulaması
Credit:
4
Eğitim bağlamlarının ve süreçlerinin eleştirel gözlemi: okul organizasyonu, okul yönetimi, öğretim, günlük işler, okul-aile işbirliği ve okul kaynakları; öğretmenlik mesleğinde etik sorunlar; danışman gözetiminde ders anlatılması.
Prerequisite:
SCED 320 veya SCED 371
SCED 450Matematik ve Fen Bilimleri Öğretmenliği Uygulaması
Credit:
4
Eğitim bağlamlarının ve süreçlerinin eleştirel gözlemi: okul organizasyonu, okul yönetimi, öğretim, günlük işler, okul-aile işbirliği ve okul kaynakları; öğretmenlik mesleğinde etik sorunlar; danışman gözetiminde ders anlatılması.
Prerequisite:
SCED 320 veya SCED 371
SCED 454Matematik Tarihi Öğretimi
Credit:
3
SCED 462Fen Öğretmenliği Uygulaması
Credit:
4
Okullarda fen bilgisi öğretiminin izlenmesi, kaynak, ünitesi ve ders planları hazırlanması, sınıfta veya laboratuarda danışman eşliğinde ders anlatımı.
Prerequisite:
SCED 450 ve SCED 461
SCED 468Matematik ve Fen Eğitiminde Yazılım Seçimi ve Değerlendirilmesi
Credit:
4
Prerequisite:
Öğretim üyesi onayı
SCED 470Matematik/Fen Eğitiminde Dijital Teknolojiler
Credit:
4
Matematik/fen eğitiminde dijital teknolojilerin anlaşılması, dijital teknolojilerin pedagojik kullanımları, yazılım ve donanımların uygulanması, matematik/fen öğrenimi ve öğretiminde teknoloji kullanımının tartışılması, bilgisayar destekli öğretimin tasarlanması ve gösterilmesi.
SCED 472Fen/Matematik Öğretiminde Ders Tasarımı
Credit:
3
SCED 474Fen/Matematik Eğitiminde Müfredat Projesi
Credit:
3
SCED 476Yaparak-Yaşayarak Fen/Matematik Öğrenimi
Credit:
4
SCED 480-489Matematik ve Fen Eğitiminde Özel Konular
Credit:
3
Prerequisite:
Öğretim üyesi onayı
SCED 490-499Matematik ve Fen Eğitiminde Özel Çalışmalar
Credit:
3
Prerequisite:
Öğretim üyesi onayı